Liver

6D Karmic Miasma Skin Influences, Atlantian, Egyptian